کاربر میهمان ( ورود ) | ثبت‌‌نام میهمان  | راهنما  یک‌‌شنبه، ۲ اردیبهشت‌‌ماه ۱۳۹۷ | Sunday, April 22, 2018
 
 
سامانه ثبت‌ نام مدیریت آموزشی مربیان مدارک آزمون دانشنامه آرشیو درباره ما تماس با ما
 

دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای تابان

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای تابان

۳

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای پایور

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای تابان

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای پایور

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای تابان

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای تابان

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای تابان


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای تابان

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای تابان

۳

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای پایور

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای تابان

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای پایور

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای تابان

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای تابان

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای تابان


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای تابان

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای تابان

۳

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای پایور

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای تابان

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای پایور

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای تابان

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۰۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای تابان

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای تابان


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۷ بهمن ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای تابان

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای پایور

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای تابان

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای پایور

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای تابان

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای تابان

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای تابان

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای تابان


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای تابان

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای تابان

۳

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

اقای پایور

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای تابان

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

اقای پایور

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای تابان

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای تابان

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای تابان


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۳ دی ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای تابان

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای تابان

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای تابان

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای پایور

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای تابان

۶

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای پایور

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای تابان

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای تابان


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۶ دی ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای تابان

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای تابان

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای پایور

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای تابان

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای پایور

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای تابان

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای تابان

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای تابان


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۶ دی ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای تابان

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

آقای پایور

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای تابان

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

آقای پایور

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای تابان

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای تابان

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای تابان

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای تابان


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۹ دی ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای قهرمانی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای قهرمانی

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای پایور

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای قهرمانی

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای پایور

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای قهرمانی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای قهرمانی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای قهرمانی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۹ دی ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای قهرمانی

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

آقای پایور

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای قهرمانی

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

آقای پایور

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای قهرمانی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای قهرمانی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای قهرمانی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای قهرمانی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲ دی ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۰۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای قهرمانی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای قهرمانی

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای پایور

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای قهرمانی

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای پایور

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای قهرمانی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای قهرمانی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۰۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای قهرمانی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲ دی ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۰۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای قهرمانی

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

آقای پایور

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای قهرمانی

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

آقای پایور

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای قهرمانی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای قهرمانی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای قهرمانی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۰۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای قهرمانی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۵ آذر ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای قهرمانی

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۲۶

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

آقای پایور

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۲۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای قهرمانی

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

آقای پایور

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای قهرمانی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای قهرمانی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۲۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای قهرمانی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای قهرمانی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۵ آذر ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای قهرمانی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۲۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای قهرمانی

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۲۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای پایور

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای قهرمانی

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای پایور

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای قهرمانی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۲۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای قهرمانی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای قهرمانی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای قهرمانی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای قهرمانی

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای پایور

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای قهرمانی

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای قهرمانی

۶

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای پایور

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای قهرمانی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای قهرمانی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای قهرمانی

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

آقای پایور

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای قهرمانی

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

آقای پایور

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای قهرمانی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای قهرمانی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای قهرمانی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای قهرمانی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای قهرمانی

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای پایور

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای قهرمانی

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای پایور

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای قهرمانی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای قهرمانی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۱۵

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

آقای قهرمانی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۱۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای قهرمانی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای قهرمانی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای قهرمانی

۳

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

آقای پایور

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای قهرمانی

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای قهرمانی

۶

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

۱۴:۰۰

۱۲:۰۰

آقای پایور

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۱۵

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

آقای قهرمانی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۱۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای قهرمانی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۴ آذر ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

قای حسنوند

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۰۵

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

قای حسنوند

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۰۶

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

قای حسنوند

۴

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای پایور

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

قای حسنوند

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۰۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای پایور

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۰۸

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

قای حسنوند

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

قای حسنوند


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۰ آبان ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

آقای حسنوند

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۸/۲۱

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

آقای حسنوند

۳

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۸/۲۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای پایور

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۸/۲۲

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

آقای حسنوند

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۸/۲۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای پایور

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۸/۲۳

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

آقای حسنوند

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

آقای حسنوند

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۸/۲۵

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

آقای حسنوند


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۰۸/۰۶

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

آقای مرادیان

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۸/۰۷

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

آقای مرادیان

۳

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۸/۰۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای پایور

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۸/۰۸

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

آقای مرادیان

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۸/۰۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای پایور

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۸/۰۹

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

آقای مرادیان

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۰۸/۱۰

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

آقای مرادیان

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۸/۱۱

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

آقای مرادیان


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۰۷/۲۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای حسن وند

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای حسن وند

۳

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۸/۰۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای پایور

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۸/۰۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای حسن وند

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۸/۰۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای پایور

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۸/۰۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای حسن وند

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۰۸/۰۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای حسن وند

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۸/۰۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای حسن وند


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۰۷/۲۲

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

آقای حسن زاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۷/۲۳

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

آقای حسن زاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۷/۲۴

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

آقای حسن زاده

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

آقای حسن زاده

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

آقای پایور

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۰۷/۲۶

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

آقای حسن زاده

۷

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۰۷/۲۶

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

آقای پایور

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۷/۲۷

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

آقای حسن زاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱ مهر ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۰۷/۰۱

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

آقای حسن زاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۷/۰۲

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

آقای حسن زاده

۳

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۷/۰۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای پایور

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۷/۰۳

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

آقای حسن زاده

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۷/۰۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای پایور

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۷/۰۴

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

آقای حسن زاده

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۰۷/۰۵

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

آقای حسن زاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۷/۰۶

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

آقای حسن زاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

آقای حسن زاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

آقای حسن زاده

۳

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای پایور

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

آقای حسن زاده

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۶/۲۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای پایور

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۶/۲۸

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

آقای حسن زاده

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

آقای حسن زاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۶/۳۰

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

آقای حسن زاده 

نام کاربری

 

رمز عبور

   

با ما تماس بگیرید

آموزشگاه رانندگی پیروز


ثبت‌‌نام

مدیریت آموزشی

شرایط و مدارک

دانشنامه

آرشیو

درباره ما

تماس با ما


نشانی: تهران، بزرگراه نواب صفوی، خیابان هلال احمر، شماره ۲۹۰

تلفن: ۵۵۶۷۳۹۲۹ (۰۲۱)

پست الکترونیک: info@piroozds.com

 

© ۱۳۹۷ کلیه حقوق برای آموزشگاه رانندگی پیروز محفوظ است.

هرگونه کپی برداری از مطالب و محتوای این وب‌‌سایت بدون مجوز کتبی نقض قانون حمایت از تولیدکنندگان محتوای اینترنتی می‌‌باشد و تحت پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت.

طراحی و توسعه: گروه ریزسامانه‌‌های نمادیس| پایگاه آموزش مجازی رانندگی| عضو طرح سامانه مدیریت هوشمند آموزشگاه رانندگی