کاربر میهمان ( ورود ) | ثبت‌‌نام میهمان  | راهنما  یک‌‌شنبه، ۲۴ تیر‌‌ماه ۱۴۰۳ | Sunday, July 14, 2024
 
 
سامانه ثبت‌ نام مدیریت آموزشی مربیان مدارک آزمون دانشنامه آرشیو درباره ما تماس با ما
 

دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۱۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای حسن زاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۱۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای حسن زاده

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۱۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای پایور

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۲۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای حسن زاده

۵

فنی

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۲۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای پایور

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۲۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای حسن زاده

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۲۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای حسن زاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۲۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای حسن زاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۴ آذر ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۰۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای حسن زاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۰۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای حسن زاده

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۰۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای پایور

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۰۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای حسن زاده

۵

فنی

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۰۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای پایور

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۰۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای حسن زاده

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۰۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای حسن زاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۰۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای حسن زاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۲ مهر ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۲۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای حسن زاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۲۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای حسن زاده

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۲۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای پایور

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۲۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای حسن زاده

۵

فنی

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۲۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای پایور

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۲۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای حسن زاده

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۲۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای حسن زاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۲۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای حسن زاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۲۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای حسن زاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۲۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای حسن زاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۳۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای حسن زاده

۴

فنی

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۳۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای پایور

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای حسن زاده

۶

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای پایور

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۶/۰۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای حسن زاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۶/۰۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای حسن زاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۲۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای حسن زاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۲۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای حسن زاده

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۲۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای پایور

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۲۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای حسن زاده

۵

فنی

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۲۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای پایور

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۲۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای حسن زاده

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۲۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای حسن زاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۲۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای حسن زاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۱۱ مرداد ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای حسن زاده

۲

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۱۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای حسن زاده

۳

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۱۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای حسن زاده

۴

فنی

شنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۱۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای پایور

۵

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۱۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای حسن زاده

۶

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۱۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای حسن زاده

۷

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۱۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای حسن زاده

۸

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۱۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای پایور


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۳۱ تیر ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای حسن زاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۰۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای حسن زاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۰۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای حسن زاده

۴

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۰۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای پایور

۵

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۰۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای پایور

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۰۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای حسن زاده

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۰۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای حسن زاده

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۰۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای حسن زاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۳۱ تیر ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای حسن زاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۰۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای حسن زاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۰۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای حسن زاده

۴

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۰۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای پایور

۵

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۰۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای پایور

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۰۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای حسن زاده

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۰۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای حسن زاده

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۰۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای حسن زاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۷ تیر ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۰۴/۱۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۴/۱۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای پایور

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۴/۱۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۴/۲۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۵

آیین نامه

جمعه، ۱۴۰۲/۰۴/۲۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۶

فنی

شنبه، ۱۴۰۲/۰۴/۲۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای پایور

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۴/۲۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۴/۲۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۴ تیر ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۴/۰۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۴/۰۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۳

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۴/۰۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۴

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۴/۰۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۵

آیین نامه

جمعه، ۱۴۰۲/۰۴/۰۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۴/۱۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۷

فنی

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۴/۱۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای پایور

۸

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۴/۱۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای پایور


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: پنج‌‌شنبه، ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۱۱

۰۹:۰۰

۱۱:۰۰

آقای لطفی فر

۲

آیین نامه

جمعه، ۱۴۰۲/۰۳/۱۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۳

فنی

شنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۱۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای پایور

۴

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۱۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۱۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۱۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای پایور

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۱۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۱۸

۰۹:۰۰

۱۱:۰۰

آقای لطفی فر


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۲ خرداد ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۰۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۰۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۳

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۰۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای پایور

۴

آیین نامه

جمعه، ۱۴۰۲/۰۳/۰۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۰۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۶

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۰۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای پایور

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۰۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۰۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای لطفی فر

۲

فنی

شنبه، ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای پایور

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۲/۲۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۲/۲۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۲/۲۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای پایور

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۲/۲۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۲/۲۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۸

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۰۲/۳۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۰۲/۰۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۲/۱۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۳

فنی

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۲/۱۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای پایور

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۲/۱۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۲/۱۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۶

آیین نامه

جمعه، ۱۴۰۲/۰۲/۱۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۰۲/۱۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۸

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۲/۱۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای پایور


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۱/۲۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۲

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۱/۳۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای پایور

۳

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۴

آیین نامه

جمعه، ۱۴۰۲/۰۲/۰۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۵

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۲/۰۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۶

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۲/۰۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۷

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۲/۰۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای پایور

۸

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۲/۰۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۱/۲۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۱/۲۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۳

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۱/۲۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۴

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۱/۲۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای پایور

۵

آیین نامه

جمعه، ۱۴۰۲/۰۱/۲۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۷

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۱/۲۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای پایور

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۱/۲۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۱/۱۲/۱۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۲/۱۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۳

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۲/۱۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۴

آیین نامه

جمعه، ۱۴۰۱/۱۲/۱۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۵

فنی

شنبه، ۱۴۰۱/۱۲/۲۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای پایور

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۲/۲۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۱/۱۲/۲۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۸

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۲/۲۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای پایور


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۱/۱۲/۰۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۳

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۲/۰۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای پایور

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۱/۱۲/۰۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۵

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۲/۰۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۱/۱۲/۰۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۲/۰۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۸

فنی

دوشنبه، ۱۴۰۱/۱۲/۰۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای پایور


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۱۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۱۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۳

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۱۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۴

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۲۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای پایور

۵

آیین نامه

جمعه، ۱۴۰۱/۱۱/۲۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۲۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۷

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۲۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای پایور

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۲۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۴ بهمن ۱۴۰۱ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۰۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۲

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۰۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای پایور

۳

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۰۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۴

آیین نامه

جمعه، ۱۴۰۱/۱۱/۰۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۵

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۰۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۶

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۱۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۷

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۱۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای پایور

۸

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۴ دی ۱۴۰۱ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۱/۱۰/۲۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۰/۲۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۳

فنی

دوشنبه، ۱۴۰۱/۱۰/۲۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای پایور

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۰/۲۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۱/۱۰/۲۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۶

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۰/۲۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای پایور

۷

آیین نامه

جمعه، ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۸

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۰۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۱۲ دی ۱۴۰۱ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۱/۱۰/۱۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۰/۱۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۳

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای پایور

۴

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۰/۱۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۵

آیین نامه

جمعه، ۱۴۰۱/۱۰/۱۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۶

فنی

شنبه، ۱۴۰۱/۱۰/۱۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای پایور

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۰/۱۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۱/۱۰/۱۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۳۰ آذر ۱۴۰۱ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۲

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۰/۰۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۳

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۱/۱۰/۰۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۴

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۰/۰۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۵

فنی

دوشنبه، ۱۴۰۱/۱۰/۰۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای پایور

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۰/۰۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۱/۱۰/۰۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۸

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۰/۰۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای پایور


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۹ آذر ۱۴۰۱ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۱/۰۹/۱۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۹/۲۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای پایور

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۱/۰۹/۲۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۹/۲۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۵

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۱/۰۹/۲۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای پایور

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۹/۲۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۷

آیین نامه

جمعه، ۱۴۰۱/۰۹/۲۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۹/۲۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۷ آذر ۱۴۰۱ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۱/۰۹/۰۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۱/۰۹/۰۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۳

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۹/۱۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۴

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۱/۰۹/۱۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۵

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۹/۱۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر

۶

فنی

دوشنبه، ۱۴۰۱/۰۹/۱۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای پایور

۷

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای پایور

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای لطفی فر 

نام کاربری

 

رمز عبور

   

با ما تماس بگیرید

آموزشگاه رانندگی پیروز


ثبت‌‌نام

مدیریت آموزشی

شرایط و مدارک

دانشنامه

آرشیو

درباره ما

تماس با ما


نشانی: تهران، بزرگراه نواب صفوی، خیابان هلال احمر، شماره ۲۹۰

تلفن: ۵۵۶۷۳۹۲۹ (۰۲۱)

پست الکترونیک: info@piroozds.com

 

© ۱۴۰۳ کلیه حقوق برای آموزشگاه رانندگی پیروز محفوظ است.

هرگونه کپی برداری از مطالب و محتوای این وب‌‌سایت بدون مجوز کتبی نقض قانون حمایت از تولیدکنندگان محتوای اینترنتی می‌‌باشد و تحت پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت.

طراحی و توسعه: گروه ریزسامانه‌‌های نمادیس| پایگاه آموزش مجازی رانندگی| عضو طرح سامانه مدیریت هوشمند آموزشگاه رانندگی